ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ…

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου, 2017

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου

 

 

Σύναψη συμφωνίας για την πώληση
της Τράπεζας Πειραιώς Ρουμανίας
από την Τράπεζα Πειραιώς

 

Η Τράπεζα Πειραιώς A.E. («Πειραιώς» ή «Όμιλος») ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με την J.C. Flowers & COJCF») για την πώληση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου στη θυγατρική της στη Ρουμανία, Piraeus Bank Romania S.A. («PBR»), (η «Συναλλαγή»). Η Συναλλαγή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και υπόκειται σε συνήθεις όρους, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της Ρουμανίας. Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018.

 

Η επίδραση της Συναλλαγής στα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου αναμένεται να είναι ουδέτερη.

 

«Η πώληση των τραπεζικών δραστηριοτήτων μας στη Ρουμανία αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την απρόσκοπτη υλοποίηση των δεσμεύσεων του Ομίλου για το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, όπως συμφωνήθηκε με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου του Ομίλου, «Ατζέντα 2020». Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με το γεγονός ότι η PBR από σήμερα και στο εξής θα ανήκει και θα είναι υπό τη διαχείριση μίας από τις πλέον αξιόλογες διεθνείς εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων με σημαντική εμπειρία στον χώρο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε πολλές γεωγραφικές περιοχές.», δήλωσε ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς.

 

Ο κ. Christopher Flowers, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικός Διευθυντής της JCF δήλωσε:

 

«Η Τράπεζα Πειραιώς Ρουμανίας διαθέτει ένα ισχυρό προφίλ φερεγγυότητας, ρευστότητας και ποιότητας ενεργητικού στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσβλέπουμε ση συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς Ρουμανίας για να ολοκληρώσουμε την εξαγορά και να δημιουργήσουμε μια ισχυρή αυτόνομη τράπεζα στον δυναμικό  τραπεζικό τομέα της Ρουμανίας.»

 

Η UBS Limited ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη Συναλλαγή. Η White & Case ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και η SchoenherrsiAsociatii SCA ως ρουμανικός νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη Συναλλαγή.